Consiglio Regionale del Piemonte

Vai ai contenuti

Sipas Statutit, nismat ligjore mund ti paraqesin: këshilltarët rajonalë, qeveria rajonale, entet lokale dhe qytetarët.
Brenda 15 ditëve nga data e miratimit nga ana e Këshillit rajonal, ligji shpallet nga Presidenti i qeverisë rajonale; brenda 10 ditëve nga shpallja, ligji botohet në Buletinin zyrtar rajonal dhe hyn në fuqi pesëmbëdhjetë ditë pas botimit të tij.